top of page

דגים

הוא חשב:

לא אכפת לי מימיני ומשמאלי, מלפני ומאחורי.

הוא חשב: רק אני בעולם, רק לי עומדת הזכות, וגם החובה.

רק אני אחראי לאושר שלי. רק אני חווה סבל. רק לי הכח להפסיק אותו

הוא עצר ממחשבותיות, ונח.

הוא נח עשרות אלפים של גלגולים, ושב וחשב.

הוא שר שיר כדי למלא את עצמו וכדי להבין את עצמו.

הוא סיפר סיפור, והקשיב בקשב רב.

הוא צלל בים ושיחק.

הדגים היו עדים לו. הדגים מחאו כף אילמת, כף מלאה במים גדולים.

הלילה ירד, הוא נרדם ושקע בשינה מלאה שכחה.

bottom of page